Bedrijfseconomisch

  • Het ondernemerschap bergt vele economische risico's in zich, waaronder een groot aantal aansprakelijkheden. Bij de analyse van uw bedrijf moet dan ook duidelijk worden waarom de onderneming in de vorm van een rechtspersoon moet wor­den gedre­ven (‘risico-omsingeling’)
  • De keuze van de rechtspersoon moet mede worden bepaald door zijn eenvoud. Door de lage toetredingsdrem­pel is de coöperatie verre­weg de meest voor de hand liggende keuze
  • De coöperatie kent geen vermogenseis, bedrijfsvermo­gen is strikt juridisch gescheiden van het privévermogen; alle verbintenissen en de daar­uit voortvloeiende verplichtingen komen voor rekening en risico van de coöperatie (bij de UA status).

MKB Coöperatieraad


Klik hier voor de website van MKB Coöperatieraad