De Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, maten ge­naamd, die ieder iets inbrengen, met het doel het voordeel dat daaruit voortvloeit ge­zamenlijk te delen. De inbreng kan arbeid, geld en/of goederen zijn. De maatschaps­vorm wordt gekozen door (vrije) beroepsbeoefenaren, zoals artsen, accountants of fysiotherapeuten.


Oprichtingsvereisten

De oprichting van een maatschap is vormvrij. Er hoeft geen akte te worden opgemaakt. Het is echter wel aan te raden de afspraken tussen de maten schriftelijk vast te leggen in een maatschapscontract. Bij het opstellen van de akte kan een accountant of een juridisch adviseur u behulpzaam zijn. Ook is het verstandig de akte bij de notaris vast te leggen. In het maatschapscontract kunnen bijvoorbeeld de volgende afspraken worden vastgelegd: • de inbreng van de maten; • de winstverdeling; de winst wordt verdeeld in verhouding tot de inbreng, tenzij in het maatschapscontract een andere regeling is overeengekomen. Het is verboden te regelen dat de gehele winst slechts aan één maat toekomt. • de verdeling van de bevoegdheid; elk van de maten is bevoegd beheersdaden te verrich­ten, tenzij een andere regeling is overeengekomen. Daden van beheer zijn handelingen die tot de normale gang van zaken van de maat schap worden gerekend. Alle handelingen die hierbuiten vallen, kunnen alleen door de maten gezamenlijk worden verricht. In het maat­schapscontract kunnen de bevoegdheden op een andere wijze worden geregeld. De maatschap is vanaf 1 juli 2008 verplicht zich in te laten schrijven in het handelsregister. Dit geldt niet voor maatschappen die niet extern optreden zoals kostenmaatschappen.


Aansprakelijkheid

Iedere maat die daartoe bevoegd is, kan namens de maatschap een overeenkomst sluiten, waarna alle maten aansprakelijk zijn voor gelijke delen. Heeft een maat echter onbevoegd gehandeld, dan zijn de overige maten in beginsel niet aansprakelijk en heeft de onbevoegd handelende maat slechts zichzelf gebonden. Bij de maatschap is er in principe geen sprake van een afgescheiden vermogen (een vermogen dat is afgescheiden van het privé-vermo­gen van de maten). Crediteuren (schuldeisers) van de maatschap kunnen bij de individuele maten uitsluitend terecht voor gelijke delen. Schuldeisers van de maatschap hebben volgens de wet geen voorrang op privé-schuldeisers.

Bron: KvK

MKB Coöperatieraad


Klik hier voor de website van MKB Coöperatieraad