De vennootschap onder firma (V.O.F.)

De vennootschap onder firma is een samenwerkingsvorm waarin u samen met één of meer partners een bedrijf voert. U en uw partners zijn dan de vennoten of firmanten. Kenmerkend voor deze ondernemingsvorm is dat iedere vennoot iets inbrengt in het bedrijf: geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill.


Oprichtingsvereisten

De oprichting van een V.O.F. is in feite vormvrij. Het is geen dwingende eis dat er een vennootschapsakte wordt opgesteld. Het is wel aan te raden om de afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen. Bij het opstellen van een vennootschapsakte kan een accountant of een juridisch adviseur u behulpzaam zijn. Het is ook verstandig om de akte bij de notaris vast te leggen.

In het vennootschapscontract kan onder meer worden opgenomen:

• de naam van de vennootschap;
• het doel van de vennootschap;
• de inbreng van de vennoten; dit kan geld zijn, maar ook arbeid, goederen, goodwill, knowhow, etc.;
• de verdeling van winst en delging van verliezen;
• de verdeling van de bevoegdheid;
• afspraken over ziekte;
• afspraken over vakantiedagen.
Aangezien een vennootschap onder firma per definitie een onderneming uitoefent, is inschrijving van de vennootschap in het handelsregister verplicht.


Aansprakelijkheid

Een belangrijk kenmerk van de V.O.F. is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten. Iedere vennoot is met zijn privé-vermogen voor 100% aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, ook als deze door een andere (bevoegde) vennoot zijn aangegaan. Dit betekent dat als de V.O.F. failliet gaat, de vennoten ook failliet gaan. De V.O.F. heeft een zogenaamd afgescheiden vermogen; het door de vennoten ingebrachte zakelijk vermogen is afgescheiden van hun privé-vermogen en mag uitsluitend worden gebruikt voor de uitoefening van de onderneming. Alleen de zaakschuldeisers van de vennootschap kunnen zich verhalen op het zakelijk vermogen. Als dit afgescheiden vermo­gen niet genoeg is om de schulden van de V.O.F. te voldoen, dan kunnen de zaakschuldei­sers voor de gehele schuld bij het privé-vermogen van elk van de vennoten terecht. Verhaal (verrekening) tussen de vennoten onderling is daarna vanzelfsprekend mogelijk. Privé-schuldeisers kunnen privé-schulden niet op het zakelijk vermogen van de V.O.F. of op het privé-vermogen van de andere vennoten verhalen. Gezien de ruime aansprakelijkheid van de vennoten met hun privé-vermogen kan het verstandig zijn huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Bron: KvK

MKB Coöperatieraad


Klik hier voor de website van MKB Coöperatieraad